tanja bakicTatjana Koprivica je 1974. godine u Nikšiću, gdje je završila osnovnu školu i Gimnaziju. Osnovne, magistarske i doktorske studije Istorije umjetnosti završila je na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Naučna saradnica je u Istorijskom institutu Univerziteta Crne Gore. Od 2016. godine učestvuje u realizaciji nastave na osnovnim i postdiplomskim studijama na Univerzitetu Crne Gore, na predmetima Istorija umjetnosti i Istorija umjetnosti Crne Gore.

2011. godine, boravila je na usavršavanju na Univerzitetu Sapienca u Rimu, a 2014. godine u Nacionalnom istraživačkom savjetu Italije u Rimu.

Koautorka je monografija: Istorija umjetnosti Crne Gore, tom 1, ed. A. Čilikov, CANU, Podgorica 2021, Vizuelna kultura mediteranske Crne Gore od 15. do 20. vijeka, ed. N. Martinović, CANU, Podgorica 2021, pet udžbenika Likovne kulture za osnovnu školu i dr.

Kao rukovoditeljka, članica radnih timova i konsultantkinja, učestvovala je realizaciji  više od 20 nacionalnih i međunarodnih projekata iz oblasti kulturne baštine, sa naučnim institucijama uz Italije, Austrije, Francuske, Kine, Slovenije, Hrvatske.

Učestvovala je u radu Crnogorske nacionalne komisije za UNESCO (2018 – 2021), Crnogorskog nacionalnog komiteta ICOMOS-a, Radne grupe za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 26 – Obrazovanje i kultura (2013 – 2020), Savjeta Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore (2017-2020), Koordinacionog tima Muzeja istorije žena Crne Gore i dr. Članica je Društva istoričara umjetnosti Crne Gore, Nacionalnog komiteta ICOM-a Crne Gore, Odbora za likovne umjetnosti CANU, Crnogorskog PEN centra i Centra za demokratsku tranziciju.

 

Tatjana Koprivica was in Nikšić in 1974, where she finished elementary school and high school. She completed her undergraduate, master's and doctoral studies in Art History at the Faculty of Philosophy in Belgrade.

She is a research associate at the Historical Institute of the University of Montenegro. Since 2016, he has been participating in the implementation of teaching in undergraduate and postgraduate studies at the University of Montenegro, in the subjects of Art History and History of Art of Montenegro.

In 2011, she attended advanced training at the Sapienza University in Rome, and in 2014 at the Italian National Research Council in Rome.

She is the co-author of the monograph: History of Art of Montenegro, volume 1, ed. A. Čilikov, CANU, Podgorica 2021, Visual Culture of Mediterranean Montenegro from the 15th to the 20th Century, ed. N. Martinović, CANU, Podgorica 2021, five textbooks of Art Culture for primary school, etc.

As a manager, member of working teams and consultants, she participated in the realization of more than 20 national and international projects in the field of cultural heritage, with scientific institutions along with Italy, Austria, France, China, Slovenia, Croatia.

She participated in the work of the Montenegrin National Commission for UNESCO (2018 - 2021), the Montenegrin National Committee ICOMOS, the Working Group for the preparation of negotiations on Montenegro's accession to the European Union in the acquis communautaire related to negotiating chapter 26 - Education and Culture (2013 - 2020), the Council of the Center for Conservation and Archeology of Montenegro (2017-2020), the Coordination Team of the Museum of Women's History of Montenegro and others. She is a member of the Association of Art Historians of Montenegro, the National Committee of ICOM Montenegro, the Committee for Fine Arts CANU, the Montenegrin PEN Center and the Center for Democratic Transition.

 

Intro Image

ODAKLE ZOVEM, PODGORICA 2024

Lokacija

Knjižara "Karver", Banja
Cvijetin brijeg bb, Obala Ribnice, Podgorica

Kontakt

Telefon: +381 20 602 625

E-mail: karver@t-com.me

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Subota: 9:00 - 16:00

Nedjeljom ne radi